Инженер геологи


 

ХИЧЭЭЛИЙН                   КОД

ХИЧЭЭЛИЙН НЭР

КРЕДИТ ЦАГ

ӨМНӨХ ХОЛБОО

УЛИРАЛДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ УХААНЫ ХИЧЭЭЛ:

В47
А. Заавал суралцах хичээл:

B39
S.EL102

Англи хэл 2

3


хавар


S.RL101

Oрос хэл 1

3


дурын


S.CS101

Компьютерийн хэрэглээ 1

3


намар


S.EDT101

Дүрслэх геометр

3


намар


S.MT101

Математик 1

3


намар


S.MT102

Математик 2

3

S.MT101

хавар


S.PT101

Биеийн тамир

3


дурын


S.CT101

Ерөнхий хими

3


хавар


S.СТ104

Физик коллоид хими

3

S.CT101

намар


S.PH101

Физик 1

3


намар


S.PH102

Физик 2

3

S.PH101

хавар


S.РМ101

Эдийн засгийн онолын үндэс

3


намар


S.SS102

Монголын түүх

3


хавар


B. Сонгон суралцах хичээл:

B8
Байгалийн ухаан:

S.СТ102

Органик хими

3

S.CT101

дурын


S.СТ103

Аналитик хими

3

S.CT101

дурын


S.MT103

Математик 3

3

S.MT102

намар


Бусад:


S.CS102

Компьютерийн хэрэглээ 2

2

S.CS101

дурын


Нийгмийн ухаан:

S.SS103

Улс төр судлалын үндэс

2


дурын


S.SS113

Сэтгэл судлалын үндэс

3


дурын


S.SS114

Социологийн үндэс

3


дурын


Хүмүүнлэгийн ухаан:

S.EL001

Англи хэл 1

3


дурын


S.FL101

Герман хэл 1

3


дурын


S.МL103

Хэл ярианы соёл

2


дурын


S.RS001

Орос хэл 0

2


дурын


S.RL102

Oрос хэл 2

3

S.RL101

дурын


S.SS001

Хүний хөгжил

2


дурын


S.SS101

Философийн үндэс

3


дурын


S.SS104

Монгол бичиг

1


дурын


S.SS109

Соёл судлалын үндэс

2


дурынМЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ

В45


 


А. Заавал суралцах хичээл:

B38
S.EL210*

Англи хэл 3

3

S.EL102

намар


C.DE253

Өрөмдлөг ба уулын ажил

2


хавар


C.GM201

Геологийн үндэс

2


намар


C.GM202

Минералоги, петрографийн үндэс

2


хавар


C.GM203

Палеонтологи, стратиграфийн үндэс

2


намар


C.GM207

Структур геологийн үндэс

2

C.GM201

хавар


H.GS259

Байр зүйн үндэстэй геодези

2


хавар


C.HG204

 Хүрээлэгч орчны үндэс

2


намар


C.HG267*

Гидрогеологи

3

C.GM201

хавар


C.HG268

Байгаль хамгаалал

2


хавар


C.HG270

Грунт судлал

3

C.GM202

намар


C.HG271*

Инженер геологи

3

C.HG270

хавар


C.HG281

Инженерийн гидрогеологи 1

3

C.HG267

намар


C.HG297

Цэвдэг судлал

3


намар


C.ME201

Ашигт малтмалын үндэс

2


намар


C.ME272

Геофизикийн үндэс

2


хавар


B. Сонгон суралцах хичээл:

В8
S.RL210*

Орос хэл 3

3

S.RL102

дурын


F.CT208

Усны хими

3


дурын


C.GM213

Агаар сансрын зургийн тайлалт

2


хавар


C.GM214

Геоморфологи, дөрөвдөгчийн геологи

3

C.GM201

намар


C.HG272

Геохүрээлэгч орчны менежмент, маркетинг

3

S.PM101

дурын


C.HG274

Ус судлал

2

C.HG204

намар


C.HG282

Геоэкологи

3

C.HG204

хавар


C.HG295

Газар доорхи усны химийн найрлага, шинж

3


дурын


C.HG296

Онцлог грунтын шинж чанар

2


дурын


S.PM211

Бизнес системийн бүртгэлийн үндэс

2

S.PM101

дурынМЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ:

В29
А. Заавал суралцах хичээл:

B23
C.EL310

Мэргэжлийн англи хэл

2

S.EL210

дурын


C.DE312

Инженер геологийн  өрөмдлөг ба уулын ажил

2

C.DE253

намар


C.GM300

Геодинамик ба Монголын геологи

3

C.GM207

намар


C.HG377

Инженер хайгуулын төсөл зохиолт, стандарт

3

C.HG379*

хавар


C.HG379*

Инженер геологийн судалгаа

4

C.HG271

намар


C.HG385

Грунтын механик 1

4

C.HG270

хавар


C.ME310

Геологи хайгуулын ажлын эдийн засаг, менежмент

3

S.PM101

хавар


C.ME322

Инженер геологийн судалгааны геофизикийн аргууд

2

C.ME272

хавар


B. Сонгон суралцах хичээл:

В8
S.EG302

Экологийн эрх зүй

3


хавар


С.GM318

Газар зүйн мэдээлэлийн систем 1

2


намар


С.GM319

Газар зүйн мэдээлэлийн систем 2

2

С.GM318

хавар


C.HG359

Уурхайн  инженер геологи

2

C.HG271*

дурын


C.HG362

Инженерийн геокриологи

3

C.HG271*

дурын


C.HG366

Гидрогеологийн судалгаа

4

C.HG281

намар


C.HG369

Ордын инженер геологи

3

C.HG271*

дурын


C.HG382

Байгалийн үзэгдэл юмсын статистик

3

C.HG267

дурын


C.HG389

Геоэкологийн судалгааны арга

3

C.HG282*

хавар


C.HG390

Хөдөлмөр хамгаалал

2


дурын


C.RL310

Мэргэжлийн орос хэл

2

S.RL210

дурын


С. Дадлага:


В5
C.GM227

Хээрийн танилцах дадлага

1

C.GM201

хавар


C.GM228

Геологийн зураглалын дадлага

2

C.GM207

хавар


C.HG288

Инженер геологийн сургалтын дадлага

1

C.HG271*

хавар


C.HG394

Үйлдвэрлэлийн дадлага 1

1


дурын


D. Төсөл:


B5
C.HG395

Бакалаврын дипломын төсөл

5


дурын

БАКАЛАВРЫН  СУРГАЛТ:    
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ УХААНЫ ХИЧЭЭЛ:    47
МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ:    46
МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ    31
ДАДЛАГА        5
БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН ТӨСӨЛ:    5
БҮГД КРЕДИТ:    134
        
Тайлбар:        

-    001- кодтой хичээлүүдэд кредит тооцохгүй    
-    "*" - той хичээлүүдэд "С" ба түүнээс дээш үнэлгээтэйгээр суралцана.
-    S.PT101 хичээлийн нэг кредитийн сургалт хичээлийн ерөнхий хуваарьт тавигдсаны
    дагуу явагдана.

1А УЛИРАЛ (намар):

 

1В УЛИРАЛ (хавар):

 

 

S.CS101

Компьютерийн  хэрэглээ 1

3

 

S.СТ101

Ерөнхий хими

3

 

S.EDT101

Дүрслэх геометр

3

 

S.EL102

Англи хэл 2

3

 

S.RL101

Oрос хэл 1

3

 

C.GM202

Минералоги-петрографийн үндэс

2

 

C.GM201

Геологийн үндэс

2

 

C.GM227

Хээрийн танилцах дадлага

1

 

S.MT101

Математик 1

3

 

S.MT102

Математик 2

3

 

S.PT101

Биеийн тамир

3

 

S.SS102

Монголын түүх

3

 

 

Сонгон суралцах хичээл

0

 

 

Сонгон суралцах хичээл

0

 

 

Бүгд кредит

17

 

 

Бүгд кредит

15

2А УЛИРАЛ (намар):

 

2В УЛИРАЛ (хавар):

 

 

S.EL210*

Англи хэл 3

3

 

C.GM207

Структур геологийн үндэс

2

 

C.GM203

Палеонтологи-стратиграфийн үндэс

2

 

C.GM228

Геологийн зураглалын дадлага

2

 

C.HG204

Хүрээлэгч орчны  үндэс

2

 

H.GS259

Байр зүйн үндэстэй геодези

2

 

S.PH101

Физик 1

3

 

C.ME272

Геофизикийн үндэс

2

 

C.HG270

Грунт судлал

3

 

S.PH102

Физик 2

3

 

 


 

 

C.HG271*

Инженер геологи

3

 

 


 

 

C.HG288

Инженер геологийн сургалтын дадлага

1

 

 

Сонгон суралцах хичээл

3

 

 

Сонгон суралцах хичээл

3

 

 

Бүгд кредит

16

 

 

Бүгд кредит

18

3А УЛИРАЛ (намар):

 

3В УЛИРАЛ (хавар):

 

 

C.ME201

Ашигт малтмалын үндэс

2

 

C.HG268

Байгаль хамгаалал

2

 

S.СТ104

Физик коллоид хими

3

 

C.DE253

Өрөмдлөг ба уулын ажил

2

 

C.EL310

Мэргэжлийн англи хэл

2

 

C.HG267*

Гидрогеологи

3

 

C.HG297

Цэвдэг судлал

3

 

C.HG385

Грунтын механик 1

4

 

S.РМ101

Эдийн засгийн онолын үндэс

3

 

C.HG394

Үйлдвэрлэлийн дадлага 1

1

 

 

Сонгон суралцах хичээл

6

 

 

Сонгон суралцах хичээл

6

 

 

Бүгд кредит

19

 

 

Бүгд кредит

18

4А УЛИРАЛ (намар):

 

4В УЛИРАЛ (хавар): 

 

 

 

C.GM300

Геодинамик ба Монголын геологи

3

 

C.ME310

Геологи хайгуулын эдийн засаг, менежмент

3

 

C.HG379*

Инженер геологийн судалгаа

4

 

C.HG377

Инженер хайгуулын төсөл зохиолт, стандарт

3

 

C.DE312

Инженер геологийн  өрөмдлөг ба уулын ажил

2

 

C.ME322

Инженер геологийн судалгааны геофизикийн аргууд

2

 

C.HG281

Инженерийн гидрогеологи 1

3

 

C.HG395

Бакалаврын дипломын төсөл

5

 

 


 

 

 


 

 

 

Сонгон суралцах хичээл

6

 

 

Сонгон суралцах хичээл

0

 

 

Бүгд кредит

18

 

 

Бүгд кредит

13

Огноо : 0000-00-00 00:00:00